Algemene voorwaarden:

Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden MTS Mobile Tiefbau Saugsysteme GmbH
Bijgewerkt per maart 2010

§ 1 Toepassingsgebied, afweerclausule

1. Onze onderstaande verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (VLB) gelden voor ondernemers in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale fondsen.Ze zijn tevens van toepassing op alle toekomstige transacties met deze contractpartners.

2. Onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten.

3. Voor zover met betrekking tot de specifieke transactie geen individuele regeling is getroffen, zijn uitsluitend onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de contractpartner worden door ons niet erkend, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk met hun geldigheid hebben ingestemd. Onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden gelden ook wanneer wij zonder voorbehoud diensten verrichten in de wetenschap van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de contractpartner.

4. Voor de interpretatie van onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden is de Duitse versie doorslaggevend, ook als onze contractpartner een versie in een vreemde taal ter beschikking is gesteld.

§ 2 Offerte, sluiting van de overeenkomst, offertedocumenten.

1. Onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij wij een termijn voor aanvaarding aangeven.

2. Onze contractpartner is gedurende 21 dagen aan zijn bestellingen gebonden, dat wil zeggen dat wij een bestelling gedurende 21 dagen nadat deze door ons is ontvangen met bindende werking voor onze contractpartner kunnen aanvaarden. Indien onze contractpartner een langere aanvaardingstermijn heeft vastgesteld, is deze beslissend.

3. Voor de inhoud van de overeenkomst is onze schriftelijke orderbevestiging bepalend of onze schriftelijke offerte, wanneer deze door de contractpartner zonder voorbehoud schriftelijk wordt aanvaard. Indien onze contractpartner later aanvullingen of wijzigingen wil aanbrengen, moeten deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons worden bevestigd om deel uit te maken van de overeenkomst. Dit geldt met name voor de levering van verdere onderdelen en de verlening van verdere diensten. Onze medewerkers zijn niet bevoegd om juridisch bindende mondelinge nevenafspraken te maken.

4. Wij behouden ons de eigendomsrechten en auteursrechten voor op kostenramingen, illustraties, berekeningen, monsters en andere zaken en documenten. Deze mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden gereproduceerd of toegankelijk gemaakt voor derden. Dit geldt ook voor dergelijke schriftelijke documenten die als ‘vertrouwelijk’ zijn aangemerkt.

§ 3 Prijzen, prijswijzigingen.

1. Leveringen en diensten waarvoor niet uitdrukkelijk vaste prijzen zijn overeengekomen, worden gefactureerd tegen de prijzen die bij ons gelden op de dag van de levering dan wel de verlening van de dienst.

2. Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging zijn onze prijzen ‘af fabriek’ (‘ex works’ Incoterms 2000) exclusief verpakking. De btw is niet in onze prijzen inbegrepen; zij wordt afzonderlijk op de factuur vermeld tegen het tarief dat van toepassing is op de factuurdatum en wordt in rekening gebracht indien de levering of dienst aan btw is onderworpen.

3. Indien na het uitbrengen van onze offerte of na het sluiten van de overeenkomst belangrijke wijzigingen optreden in de inkoopkosten waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (bijv. stijging van materiaal- en leveringskosten, douanerechten, wisselkoersschommelingen), hebben wij het recht een redelijke prijsaanpassing te verlangen, indien wij onze contractpartner hiervan tijdig voor de levering of dienst in kennis stellen.

§ 4 Betalingen, betalingsvoorwaarden, verrekening, retentie, onze rechten ingeval onze betalingsaanspraken in gevaar komen.

1. Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging moet de overeengekomen prijs worden betaald binnen tien werkdagen (exclusief zaterdag) na de levering of de uitvoering van de dienst. De ontvangst van de betaling door ons is bepalend. Voor bestellingen met een waarde van meer dan € 20.000 hebben wij recht op een aanbetaling van 1/3 van het factuurbedrag (incl. btw), die verschuldigd is bij het sluiten van de overeenkomst (ontvangst van de orderbevestiging/onvoorwaardelijke aanvaarding van onze offerte). 

2. De aftrek van een betalingskorting is uitgesloten tenzij hiermee vooraf schriftelijk is ingestemd

3. Wij hebben het recht om van onze contractpartner vanaf de vervaldag rente te eisen, zelfs indien hij niet in gebreke is, tegen een tarief van vijf procent van het uitstaande factuurbedrag. Indien aan de wettelijke vereisten voor verzuim is voldaan, kunnen wij over het uitstaande factuurbedrag een verzuimrente in rekening brengen van acht procentpunten boven de toepasselijke basisrente overeenkomstig artikel 247 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB). 

Onze contractpartner is in gebreke gebleven:

als er een betalingstermijn is afgesproken:

– vanaf de dag volgend op het verstrijken van de termijn (bv. betalingstermijn in de MTS-orderbevestiging/offerte of betalingstermijn volgens onze VLB § 4

nr. 1). De betalingsachterstand wordt geacht uiterlijk te zijn ontstaan wanneer onze vordering opeisbaar is en onze contractpartner
– een aanmaning heeft ontvangen (verzuim ontstaat op de dag van ontvangst van de aanmaning)
– of een factuur heeft ontvangen en 30 dagen zijn verstreken (zonder aanmaning).

Behoudens verdere wettelijke gronden voor verzuim ontstaat het verzuim onmiddellijk,
– wanneer onze contractuele partner ernstig en definitief weigert zijn verschuldigde prestatie te verrichten (zonder aanmaning).

De rechtsgevolgen van een vertraagde aanvaarding of een niet-aanvaarding van de leveringsstatus worden geregeld door § 6 van onze VLB.

Onze contractpartner mag zijn eigen vordering alleen verrekenen met een vordering waarop wij recht hebben als zijn vordering rechtsgeldig is vastgesteld of als wij deze niet betwisten. Een retentierecht conform § 273 BGB komt onze contractpartner slechts toe, voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

5. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om cheques of wissels als betaalmiddel te weigeren. Indien wij een cheque als betaalmiddel aanvaarden, geldt de vordering op onze contractpartner slechts als voldaan indien en voor zover het bedrag van de vordering definitief en zonder terugboeking aan ons is gecrediteerd (aanvaarding ‘bij voltooiing’). Onze contractpartner draagt de eventuele kosten voor het verzilveren van cheques of wisselkosten.

6. Indien wij met onze contractpartner overeengekomen zijn dat hij een documentair accreditief zal openen bij zijn bank of bij een andere bank die wij aanvaarden, moet het accreditief overeenkomstig de toepasselijke Algemene Richtlijnen en Praktijken voor Documentaire Accreditieven (actueel:herziening 1993, ICC-publicatie nr. 500) worden geopend. Het accreditief moet onherroepelijk en deelbaar zijn.

7. Uitgangspunt voor de sluiting van de overeenkomst door ons is de kredietwaardigheid van onze contractpartner. Indien wij kennis krijgen van omstandigheden die de veronderstelling rechtvaardigen dat hij de aangegane betalingsverplichtingen niet zal kunnen nakomen (bv. aanvraag of opening van een insolventieprocedure, te hoge schuldenlast, insolvabiliteit, staking van betalingen, mislukte poging tot gedwongen tenuitvoerlegging), kunnen wij onze contractpartner verzoeken de volledige koopprijs vóór de levering of prestatie te betalen of een solide borg te verstrekken.
Indien onze contractpartner dit niet binnen een redelijke termijn nakomt, hebben wij het recht ons uit de overeenkomst terug te trekken.
Verdere rechten behouden wij ons uitdrukkelijk voor.

§ 5 Leveringstermijn, vertraging in de levering, onmogelijkheid van levering.

1. 1. Tenzij anders overeengekomen gaat een overeengekomen leveringstermijn in op de datum van sluiting van de overeenkomst. De aanvang van alle leveringstermijnen en -perioden veronderstelt evenwel dat alle voorafgaande commerciële en technische vragen zijn opgehelderd en dat de besteller alle op hem rustende contractuele verplichtingen naar behoren en stipt is nagekomen, bv. een overeengekomen voorschot heeft betaald of de nodige goedkeuringen, vrijgaven en/of documenten heeft verstrekt.

2.a) Zonder een uitdrukkelijke afspraak over een vaste datum of een vaste termijn geldt informatie over leveringstermijnen slechts bij benadering.

b) Leveringstermijnen of -data gelden als nagekomen, wanneer wij het leveringsobject op de desbetreffende datum of bij het verstrijken van de desbetreffende termijn aan de met het vervoer belaste persoon overhandigen of bewijzen dat wij tijdig hebben meegedeeld dat het leveringsobject op de desbetreffende datum gereed is voor verzending.

c) De leveringstermijnen worden ook zonder uitdrukkelijke overeenkomst met een redelijke termijn verlengd in geval van latere wijzigingen van de overeenkomst die van invloed zijn op de leveringstermijnen.

d) In geval van overmacht of van onvoorziene belemmeringen die wij ondanks redelijke zorgvuldigheid naar gelang van de omstandigheden van het geval niet kunnen voorkomen, worden de levertijden verlengd met de duur van de belemmering en een redelijke termijn voor het opnieuw opstarten. De volgende omstandigheden, bij wijze van voorbeeld opgesomd, leiden tot voornoemde verlenging van de leveringstermijn indien zij ons niet kunnen worden toegerekend en zij een tijdige vervaardiging of levering in het concrete geval belemmeren: overheidsinterventies in binnen- en buitenland, onjuiste of niet tijdige levering van draagvoertuigen, essentiële grondstoffen en bouwstoffen, materialen of koopwaar, stroomuitval, natuurverschijnselen (storm, hagel, water, brand, enz.), stakingen, rechtmatige uitsluitingen, bedrijfsstoringen of bedrijfsbeperkingen, ook bij toeleveringsbedrijven.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten van onze leveranciers.

e) Wij zijn verplicht onze contractpartner in kennis te stellen van het optreden van overmacht of een niet te voorziene belemmering en, zodra dit te voorzien is, van de verwachte duur van de daaruit voortvloeiende prestatiebelemmering.

f) Onze contractpartner kan zich wegens de bovengenoemde tijdelijke prestatiebelemmering slechts uit de overeenkomst terugtrekken, indien het wachten tot de belemmering naar verwachting ophoudt, het zakelijke doel in gevaar zou brengen en voor hem onredelijk is, en indien hij ons vooraf schriftelijk een redelijke respijttermijn heeft gesteld onder dreiging van weigering.
De terugtrekking moet schriftelijk worden verklaard.

g) Indien onze prestatie op lange termijn aanzienlijk wordt belemmerd door overmacht of onvoorziene gebeurtenissen van voornoemde aard, zijn wij ontslagen van onze leveringsverplichting. Verdere vorderingen van onze contractpartner, met name voor schade wegens niet-nakoming of gebrekkige nakoming, zijn uitgesloten, tenzij wij of onze leidinggevenden aantoonbaar met opzet of grove nalatigheid hebben gehandeld. In dit geval heeft onze contractpartner het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken indien hij ons vooraf een redelijke respijttermijn heeft gesteld met een dreigement tot weigering.

3. Indien wij onze contractpartner een schadevergoeding verschuldigd zijn wegens vertraging in de levering, moet onze contractpartner zijn door de vertraging veroorzaakte schade gedetailleerd verklaren en bewijzen; wij erkennen geen forfaitaire bedragen. Het bedrag van onze verplichting tot schadevergoeding wegens vertraagde levering is beperkt tot 0,5% voor elke begonnen week vertraging, maar in totaal tot maximaal 5% van de waarde van de levering die als gevolg van de vertraging niet tijdig of niet conform de overeenkomst kan worden gebruikt.

4. Indien de nakoming van onze leveringsplicht onmogelijk wordt, bv. omdat het leveringsobject vóór de overdracht aan de vervoerder of vóór de mededeling dat het gereed is voor verzending is vernietigd of ontvreemd, zijn wij van onze leveringsplicht ontheven. Indien wij verantwoordelijk zijn voor de onmogelijkheid van levering, is onze aansprakelijkheid voor schade beperkt overeenkomstig § 10.

§ 6 Onze rechten in geval van niet-aanvaarding of vertraagde aanvaarding.

1. Indien onze contractpartner het leveringsobject niet op de contractuele leveringsdatum in ontvangst neemt zonder dat ons iets te verwijten valt, wordt de contractuele prijs (incl. btw) met betrekking tot de levering opeisbaar na ontvangst van het bericht van gereedheid voor verzending of het verzoek om de goederen af te halen; tegelijkertijd gaat het risico over op onze contractpartner (§ 7 nr. 2). Indien de niet-aanvaarding te wijten is aan de schuld van onze contractpartner, hebben wij het recht een forfaitaire vergoeding te eisen voor de vervolgkosten in verband met de niet-aanvaarding. Deze bedraagt 1% van de netto contractsom per begonnen week van niet-aanvaarding (o.a. voor opslagkosten, financieringskosten) tot aanvaarding of beëindiging van de overeenkomst. Onze contractpartner heeft het recht te bewijzen dat wij in het geheel geen schade of niet voor het forfaitaire bedrag hebben geleden. Van onze kant mogen wij bewijzen dat we daadwerkelijk meer schade hebben geleden dan het forfaitaire bedrag.

2. In geval van niet-aanvaarding hebben wij bovendien het recht onze contractpartner een redelijke termijn voor aanvaarding te stellen. Na het verstrijken van de termijn hebben wij het recht ons uit de overeenkomst terug te trekken. Indien wij ons hebben teruggetrokken en de niet-aanvaarding te wijten is aan de schuld van onze contractpartner, hebben wij het recht om 35% van de netto contractsom bij aankoop van een nieuwe zuigwagen of 20% van de netto contractsom bij aankoop van een gebruikte zuigwagen als schadevergoeding te eisen. Onze contractpartner heeft het recht te bewijzen dat wij in het geheel geen schade of niet voor het forfaitaire bedrag hebben geleden. Van onze kant mogen wij bewijzen dat we daadwerkelijk meer schade hebben geleden dan het forfaitaire bedrag.

§ 7 Risico-overgang, verzending, transportverzekering.

1. Indien wij de verzending van de goederen op ons nemen, draagt onze contractpartner de kosten van het vervoer. In het bijzonder draagt onze contractpartner alle kosten in verband met de uitvoer (bijvoorbeeld rechten, heffingen, douanerechten, belastingen).

2. Het risico gaat op onze contractpartner over op het moment dat wij het leveringsobject aan de met het transport belaste persoon overhandigen; onze contractpartner draagt dan bijvoorbeeld het risico van vernietiging, beschadiging of diefstal van het leveringsobject. Indien de levering zonder onze schuld niet binnen de contractuele leveringstermijn plaatsvindt, gaat het risico op onze contractpartner over bij ontvangst van het bericht van gereedheid voor verzending of het verzoek om de goederen af te halen.

3. Op verzoek van onze contractpartner dekken wij de leveringen met een transportverzekering. De hiervoor gemaakte kosten zijn voor rekening van onze contractpartner. Overigens zijn wij niet verplicht een transportverzekering af te sluiten.

4. Indien wij in opdracht van onze contractpartner kentekenplaten voor de overdracht van een zuigwagen aanschaffen, zijn wij in dit verband niet verplicht een verzekering voor eigen schade aan het voertuig af te sluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van onze contractpartner. In dit geval is alleen de contractpartner verantwoordelijk voor het bestaan van een verzekeringsdekking.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud tot zekerheid van onze betalingsvorderingen.

1. De door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van alle vorderingen uit de zakelijke relatie, ook na het sluiten van de overeenkomst. De betaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer het factuurbedrag op een van onze rekeningen is bijgeschreven. In geval van contractbreuk door onze contractpartner, in het bijzonder bij betalingsachterstand, hebben wij het recht de goederen terug te nemen, zonder dat dit op zich een terugtrekking uit de overeenkomst inhoudt. Wij behouden ons echter het recht van terugtrekking uit de overeenkomst en alle verdere wettelijke rechten voor.

2. Onze contractpartner slaat de goederen onder voorbehoud kosteloos voor ons op. Hij is verplicht deze met zorg te behandelen en op eigen kosten afdoende te verzekeren tegen verlies en beschadiging door brand, diefstal, vandalisme en natuurrampen. Op verzoek moet ons een bewijs van verzekering worden getoond. Verzekeringsclaims in verband met onze leveringen onder eigendomsvoorbehoud worden reeds bij het afsluiten van de verzekering aan ons overgedragen ter hoogte van de aan onze contractpartner gefactureerde vorderingen.

3. Onze contractpartner heeft niet het recht om de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust als onderpand te gebruiken, namelijk om ze te verpanden of als zekerheid aan derden over te dragen. Onze contractpartner moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van elke beslaglegging of andere toegang van derden tot de goederen onder eigendomsvoorbehoud. Voor zover de derde ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een verzoek om vrijgave niet vergoedt, is onze contractpartner hiervoor aansprakelijk.

4. Zolang de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet volledig zijn betaald, mag onze contractpartner ze alleen met onze toestemming in het kader van de normale bedrijfsuitoefening verkopen en verwerken. Ter bescherming van ons eigendomsrecht op de goederen onder eigendomsvoorbehoud en het eigendomsvoorbehoud blijven de volgende beperkingen van toepassing:

a) Voor zover onze contractpartner de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen doorverkoopt, draagt hij hierbij aan ons alle vorderingen over die in verband met de doorverkoop tegen derden ontstaan ter hoogte van ons eindfactuurbedrag en onze nevenvorderingen, ongeacht of de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen zonder of na verwerking zijn doorverkocht. Wij machtigen onze contractpartner herroepelijk om de vorderingen ook na de overdracht te innen. Wij oefenen ons eigen recht om de vorderingen te innen niet uit en herroepen de incassomachtiging van onze contractpartner niet, zolang deze zijn betalingsverplichtingen jegens ons nakomt, niet in gebreke blijft en er met name geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure tegen zijn vermogen is ingediend en er geen staking van betaling is. Indien een van deze omstandigheden zich voordoet, is onze contractpartner verplicht ons van de overgedragen vorderingen en hun schuldenaren op de hoogte te stellen en ons alle voor de inning vereiste informatie te verstrekken, ons de desbetreffende documenten te overhandigen en zijn schuldenaren van de overdracht in kennis te stellen. De overdracht is afhankelijk van de vereffening van onze vorderingen. Onze contractpartner is niet bevoegd de goederen onder eigendomsvoorbehoud door te verkopen voor zover zijn afnemers de overdracht van de vorderingen tegen hen hebben uitgesloten of beperkt.

b) Elke verwerking of omvorming van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, wordt steeds voor ons als fabrikant uitgevoerd, zodat wij rechtstreeks eigenaar worden van de verwerkte of omgevormde zaak. Indien de verkochte zaak wordt verwerkt of omgevormd met andere voorwerpen die ons niet toebehoren, verwerven wij de mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de voorbehouden goederen tot de andere verwerkte of omgevormde voorwerpen op het tijdstip van de verwerking of omvorming. Indien de verkochte zaak onlosmakelijk wordt gecombineerd of vermengd met andere voorwerpen die ons niet toebehoren, verwerven wij de mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust (eindfactuurbedrag inclusief btw) tot de andere voorwerpen op het moment van de combinatie of vermenging. Indien onze contractpartner door het combineren of vermengen de exclusieve eigendom verwerft, wordt reeds bij het sluiten van de overeenkomst overeengekomen dat de (mede)eigendom van de uniforme zaak in de in de vorige zin beschreven verhouding op ons overgaat. Onze contractpartner houdt de aldus ontstane eigendom of mede-eigendom kosteloos in bewaring voor ons.

c) Wij zijn verplicht de ons toekomende zekerheden op verzoek van onze contractpartner vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde ervan de te waarborgen vorderingen met meer dan 25% overtreft.
Wij beslissen welke zekerheden worden vrijgegeven.

5. Voor zover ons eigendomsvoorbehoud volgens het recht van het land waarin de goederen eventueel worden geleverd niet rechtsgeldig is, kunnen wij van onze contractpartner verlangen dat hij een gelijkwaardige zekerheid stelt en deze tot de laatste betaling handhaaft. Indien onze contractpartner niet aan dit verzoek voldoet, hebben wij het recht onmiddellijke betaling van alle onvervulde vorderingen te eisen, ongeacht een eventueel overeengekomen betalingstermijn of uitstel van betaling.

6. Voor zover wij ontvanger van goederen zijn, maken wij bezwaar tegen de geldigheid van een eventueel door onze leverancier ten gunste van hem gemaakt eigendomsvoorbehoud.

§ 9 Productkwaliteit, garantie, kennisgeving van gebreken, verjaring van aanspraken op garantie.

1. Een bepaalde eigenschap van onze producten wordt slechts geacht te zijn gegarandeerd indien deze uitdrukkelijk als zodanig in de overeenkomst is vermeld. Gegevens in door ons uitgegeven gebruiksaanwijzingen zijn slechts aanbevelingen. Het feit dat ze in acht zijn genomen kan geen reden voor een gebrek zijn. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst van een specifiek beoogd gebruik, draagt onze contractpartner als enige het risico van de technische en commerciële bruikbaarheid van onze producten, bijvoorbeeld het risico van geschiktheid voor officiële goedkeuring in het buitenland. Onze contractpartner kan slechts aanspraak maken op garantie wegens een gebrek, indien hij bewijst dat het door hem geclaimde gebrek reeds ten tijde van de risico-overdracht aanwezig was. Wij zijn derhalve in het bijzonder niet aansprakelijk

– voor gebreken aan het product die het gevolg zijn van onjuiste inbedrijfstelling, bediening of toepassing of onjuist onderhoud of onjuiste montage door onze contractpartner of derden tegen onze instructies in. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bediening van een zuigwagen door personen die deelname aan onze trainingen niet kunnen aantonen.

– voor gewone slijtage

– voor chemische, elektrische of elektrochemische invloeden op ons product waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

2. Garantieclaims van onze contractpartner veronderstellen dat aan de commerciële verplichtingen tot kennisgeving van gebreken en tot onderzoek van de goederen is voldaan. Kennisgevingen van gebreken moeten binnen de volgende termijnen aan ons worden gedaan:

– binnen drie weken na de levering in geval van gebreken die duidelijk zijn of die bij een deugdelijke ontvangstcontrole, waartoe ook het proefgebruik van het product behoort, konden worden vastgesteld;

– binnen twee weken na de ontdekking van een gebrek indien dit niet bij een deugdelijke ontvangstcontrole (zoals hiervoor) kon worden ontdekt.

3. Indien onze contractpartner zijn controle- en meldingsplichten is nagekomen en onze levering gebreken vertoont, zijn wij verplicht en hebben wij het recht naar onze keuze het bestaande gebrek te verhelpen of een vervangend product te leveren. Onze contractpartner moet ons de nodige tijd en gelegenheid geven om de oorzaak van het gebrek vast te stellen en reparaties en vervangende leveringen uit te voeren. Onze contractpartner moet ons onmiddellijk informeren als de bedrijfsveiligheid in gevaar zou komen of als er een onevenredig grote schade zou ontstaan door op onze nakoming achteraf te wachten. Herstel vindt doorgaans plaats in de plaats waar onze onderneming gevestigd is. In dit geval dient onze contractpartner het voertuig of het voertuigonderdeel op eigen kosten in de vestigingsplaats van onze onderneming af te leveren en op te halen.

Van de herstelkosten dragen wij alleen de kosten van het vervangende onderdeel en de inbouwkosten die rechtstreeks verband houden met het defecte onderdeel, met inbegrip van de kosten voor het leveren van onze monteurs. Indien het herstel mislukt of indien wij het herstel niet uitvoeren hoewel wij daartoe wettelijk verplicht zijn, kan onze contractpartner zich terugtrekken uit de overeenkomst of de contractprijs verlagen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Vorderingen tot schadevergoeding kunnen worden ingesteld in de mate bedoeld in § 10, indien aan de voorwaarden voor dergelijke vorderingen is voldaan.

In de regel wordt het herstel van een gebrek geacht te zijn mislukt na de vierde vergeefse poging tot herstel.

4. Wij zijn geen nakoming achteraf verschuldigd indien de uitvoering ervan onmogelijk is of redelijkerwijs niet van ons kan worden verwacht wegens onevenredige inspanning in de zin van § 275 lid 2 BGB. Indien onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden hier niets regelen, gelden de wettelijke bepalingen.

5. Indien wij recht hebben op garantieclaims tegen een leverancier, kunnen wij deze garantieclaims overdragen aan onze contractpartner. In dit geval is onze garantieaansprakelijkheid beperkt tot de mate waarin onze contractpartner zich ook na het voeren van een gerechtelijke procedure niet schadeloos kan stellen bij onze leverancier. De verjaringstermijn voor vorderingen tegen ons wordt opgeschort voor de duur van de onderhandelingen of geschillen van onze contractpartner met de voorleverancier.

6. Onze contractpartner heeft geen recht op nakoming achteraf, noch een recht op vermindering van de contractprijs of terugtrekking uit de overeenkomst, indien een gebrek te wijten is aan door onze contractpartner geleverde objecten of producten als onze contractpartner een bepaald type uitvoering vraagt, hoewel wij hem hebben gewezen op het risico dat het product daardoor gebreken kan vertonen als hij een gebruikte machine van ons koopt. De voornoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien wij het gebrek in kwestie op bedrieglijke wijze hebben verzwegen of de afwezigheid ervan hebben gegarandeerd.

7. Onze aansprakelijkheid voor vergoeding van schade door productgebreken is geregeld in § 10.

8. De verjaringstermijn voor garantieclaims bedraagt één jaar vanaf het wettelijke begin van de verjaringstermijn. Indien wij maatregelen tot herstel nemen, begint de voornoemde verjaringstermijn slechts opnieuw te lopen voor vorderingen die betrekking hebben op hetzelfde gebrek of op gevolgen van een gebrekkig herstel. Door het nemen van maatregelen van nakoming achteraf (herstel, nalevering) erkennen wij een tegen ons gerichte rechtsvordering van onze contractpartner voor garantie niet (met als gevolg een nieuw begin van de verjaringstermijn), tenzij wij dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaren. Voor aansprakelijkheid voor het ontbreken van een gegarandeerde eigenschap, voor opzettelijk, grof nalatig of frauduleus gedrag, alsmede voor vorderingen tot schadevergoeding wegens letsel aan leven, lichaam of gezondheid gelden de wettelijke verjaringstermijnen; hetzelfde geldt voor vorderingen uit hoofde van de wet op de productaansprakelijkheid.

§ 10 Aansprakelijkheid voor schadevergoeding.

1. 1. Voor tegen ons gerichte vorderingen tot schadevergoeding, met name voor vergoeding van directe schade (met inbegrip van gederfde winst) of van indirecte schade (financieel verlies) en andere gevolgschade, ongeacht de rechtsgrond waarop de vorderingen zijn gebaseerd (onmogelijkheid, verzuim, niet-nakoming, schuld bij sluiting van de overeenkomst, positieve contractbreuk of onrechtmatige daad),

zijn wij alleen aansprakelijk

in geval van opzet

in geval van grove nalatigheid van onze uitvoerende organen of leidinggevenden

bij verwijtbaar letsel aan leven, lichaam of gezondheid

in geval van gebreken die wij bedrieglijk hebben verzwegen of waarvan wij de afwezigheid hebben gegarandeerd

in geval van gebreken aan het leveringsobject, voor zover de aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel en materiële schade aan particulier gebruikte voorwerpen wordt aanvaard in het kader van de wet op de productaansprakelijkheid

In geval van verwijtbare schending van wezenlijke verplichtingen die voortvloeien uit de aard van de overeenkomst en zonder de inachtneming waarvan het doel van de overeenkomst in gevaar zou komen (kardinale verplichting), zijn wij ook aansprakelijk in geval van grove nalatigheid van niet-leidinggevende medewerkers en in geval van lichte nalatigheid, in het laatste geval beperkt tot de redelijkerwijs voorzienbare schade die kenmerkend is voor de overeenkomst.

2. Voor zover onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze agenten.

§ 11 Vereiste van schriftelijke vorm.

Voor zover verklaringen overeenkomstig deze voorwaarden schriftelijk moeten worden afgelegd, volstaat ook een verklaring per fax, telegram of e-mail om aan de vorm te voldoen.

§ 12 Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht.

1. De plaats van uitvoering voor alle verplichtingen en prestaties die voortvloeien uit de contractuele relatie is onze maatschappelijke zetel (Germersheim).

2. De bevoegde rechtbank voor alle soorten geschillen, ook in procedures over documenten of cheques, is onze maatschappelijke zetel (Germersheim). Wij behouden ons echter het recht voor onze contractpartner te dagvaarden voor de rechtbanken die bevoegd zouden zijn bij gebreke van een overeengekomen bevoegde rechtbank.

3. Op de rechtsverhouding met onze contractpartner is uitsluitend het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en met uitsluiting van het Duitse collisierecht.

Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden MTS GmbH

Bijgewerkt per maart 2010

 

Onze Algemene Inkoopvoorwaarden MTS Mobile Tiefbau Saugsysteme GmbH kunt u hier downloaden.
Bijgewerkt per juni 2022